CHARLAINE MEIJER – ALGEMENE VOORWAARDEN CHARLAINE MEIJER

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 1. CHARLAINE MEIJER, gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 81176899, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden. 

ARTIKEL 3 OFFERTE 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 4 kalenderweken.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN 

CHARLAINE MEIJER – ALGEMENE VOORWAARDEN CHARLAINE MEIJER

 1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de traject- of pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Wanneer geen vast tarief is vastgesteld wordt het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart vermeld. De vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Tarieven zullen voor zakelijke klanten exclusief btw worden vermeld. 
 3. Voor producten uit de ‘webshop’ geldt dat de in het aanbod vermelde prijzen inclusief btw en exclusief verzendkosten zijn. 
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 5. Betaling in termijnen is mogelijk. Opdrachtnemer is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. 
 6. Producten uit de ‘webshop’ zullen niet worden verzonden voor de gehele betaling is voldaan, tenzij anders vermeld.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of cursus eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING OPDRACHTGEVER 

CHARLAINE MEIJER – ALGEMENE VOORWAARDEN CHARLAINE MEIJER

 1.  Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan op opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever. 

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever. 
 2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever door te verwijzen in geval van klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten. 

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING 

 1.  In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. 
 2. Bij annulering van een traject door opdrachtgever gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht. Na aanvang van de werkzaamheden is het gehele bedrag verschuldigd.
 3. Een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, wordt 50% van het bedrag doorberekend.
 4. Bij overeenkomsten die betrekking hebben op andere diensten of producten dan een traject, waaronder maar niet gelimiteerd tot bloedwaarden onderzoek, zal de gedane aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking komen, daar deze is bestemd voor de organisatiekosten.
 5. Het is het niet mogelijk om aangeschafte digitale producten uit de webshop te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Daarnaast zijn er producten die op maat worden gemaakt voor de opdrachtgever. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van opdrachtnemer en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer. 
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of event. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop of event op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 9. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop of event, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar opdrachtnemer reeds kosten heeft gemaakt.
 10. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop of event. 

ARTIKEL 8 OVERMACHT 

 1.  In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. 
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 

CHARLAINE MEIJER – ALGEMENE VOORWAARDEN CHARLAINE MEIJER 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE 

 1.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en content. 

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Opdrachtnemer verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online programma of ander digitaal product te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een workshop of event, tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het zichtbaar zijn op beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt door organisatie, dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt. 

ARTIKEL 11 BIJZONDERE BEPALINGEN 

CHARLAINE MEIJER – ALGEMENE VOORWAARDEN CHARLAINE MEIJER 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 
 2. Tijdens een online programma kunnen opdrachtgevers onderling communiceren. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 3. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 

ARTIKEL 12 KLACHTEN EN GARANTIE 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

ARTIKEL 13 GESCHILLENBESLECHTING 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden. 

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief!

>